A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling
Stichting SPZ financiert van 2014-2016 drie werkplaatsen op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ieder jaar is voor één werkplaats € 25.000,- beschikbaar voor de bekostiging van een kennisproduct en uitvoeringsuren. Het Kennisplein Gehandicaptensector biedt ondersteuning en procesbegeleiding bij de uitvoering van de werkplaats en helpt bij de communicatie en verspreiding van het eindproduct.

Procedure

Stichting SPZ bepaalt, in samenspraak met het Kennisplein Gehandicaptensector, het werkplaatsthema. De beste werkplaatsideeën en uitvoerders worden gekozen via een selectieprocedure. De selectie is in handen van een beoordelingscommissie, waarin Stichting SPZ en het Kennisplein Gehandicaptensector samenwerken. Uit alle inzendingen worden in mei drie ideeën geselecteerd. De indieners hiervan wordt gevraagd hun werkplaatsidee binnen drie weken verder uit te werken in een projectvoorstel. Uiteindelijk wordt uit de drie uitgewerkte projectvoorstellen een winnaar geselecteerd. Met de winnaar worden afspraken gemaakt over de start en inrichting van de werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector.


Inhoud

Eerste werkplaats, 2014, LVB & Transitie

In het sociale domein vinden de komende jaren drie decentralisaties plaats. Deze hebben ook gevolgen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Vandaar de keuze voor het thema ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking en transitie’. Wij hopen dat de werkplaatsproducten een belangrijke steun in de rug zullen zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarom vragen wij:
●initiatieven / ervaringen binnen een werkplaats die zich richten op mensen met een licht verstandelijke beperking.
●initiatieven die aantoonbaar leiden tot meer eigen invloed en regie (aantoonbaar in de praktijk of door wetenschappelijk onderzoek). En daarmee tot grotere maatschappelijke participatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het resultaat van deze werkplaats kunt u vinden op de website van het kennisplein Signaleringslijst Financien

Tweede werkplaats, 2015, Forensische zorg en nazorg voor de LVB groep

Voor 2015 roept het Kennisplein Gehandicaptensector veldpartijen op om hun idee voor uitvoering van een werkplaats binnen het thema “Forensische zorg en nazorg voor de LVB groep” in te dienen. In dit thema passen onderwerpen als een lichte verstandelijke beperking en resocialisatie in en terugkeer naar de samenleving, trainingen voor het justitiële circuit en screeningslijsten. De William Schrikker Stichting start daarvoor het project Woord en Beeldverhaal in de Jeugdreclassering

Derde werkplaats, 2016, Methoden die mensen met een verstandelijke beperking stimuleert onbeperkt-actief te bewegen

Voor 2016 roept het Kennisplein Gehandicaptensector veldpartijen op om hun idee voor uitvoering van een werkplaats binnen het thema ‘aanpakken/methoden die mensen met een verstandelijke beperking stimuleert onbeperkt-actief te bewegen’.
De methode zou in het veld buurtcoaches, sportverenigingen en begeleiders van verstandelijk beperkten behulpzaam moeten zijn bij het (samen) deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Algemeen

De werkplaats richt zich op initiatieven en ervaringen die betrekking hebben op de groep mensen met een lichte verstandelijke beperking. In de werkplaats wordt een aanpak geëxpliciteerd die vanuit de praktijk en/of op basis van wetenschappelijk onderzoek, aantoonbaar leidt tot meer eigen invloed en regie. Daardoor kan grotere maatschappelijke participatie ontstaan bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Het eindproduct van de werkplaats is een toepasbare en overdraagbare (methodische) aanpak, die in de praktijk en/of wetenschap is beproefd of aangetoond en die zich gericht laat verspreiden en implementeren.

Resultaat

De aanpak geeft handvatten aan begeleiders, MEE consulenten en andere ondersteuners. Het gaat daarbij zowel om een methodische uitwerking/beschrijving van de aanpak als om een beschrijving van voorbeelden/ervaringen daarvan uit de praktijk.
De vorm van het eindproduct is variabel, waarbij wordt gestreefd naar eindproducten die in de uitwerking en vormgeving inspirerend zijn. Dat kan een schriftelijke publicatie zijn, maar er is een uitdrukkelijke uitnodiging om creatief te zijn en te zoeken naar eindproducten van de werkplaats die de professional prikkelen tot ander gedrag.

Criteria voor selectie

Om selectie van een uit te voeren werkplaats mogelijk te maken, dient in de aanvraag de volgende informatie te zijn opgenomen:
1 Hoe participeren mensen met een verstandelijke beperking in het project?
2 Wat is het vernieuwende karakter van het project?
3 Welke andere instellingen of organisaties leveren eveneens een (financiële) bijdrage?
4 De te verwachten resultaten van het project.
5 Hoe wordt de uitvoering van het project na de investering georganiseerd en geïmplementeerd?
6 Welke landelijke uitstraling heeft of krijgt het project?
7 Hoe is het project overdraagbaar aan anderen nadat het is afgerond?

Praktisch

●De werkplaats moet binnen een tijdsspanne van maximaal 1 jaar uitvoerbaar zijn.
●De maximale kosten voor de uitvoering van de werkplaats bedragen € 25.000,- inclusief de uitgave van het beoogde eindproduct. Voor de realisatiekosten van het eindproduct wordt daarvan tenminste € 10.000, - gereserveerd. Binnen deze financiële kaders moet de werkplaats, zowel naar tijdsinvestering als naar oplevering van het eindproduct, worden gerealiseerd.
●Hier bovenop stelt Stichting SPZ € 3.000,- beschikbaar aan het Kennisplein Gehandicaptensector, te besteden aan optimale verspreiding van het werkplaatsproduct.