A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

OVER SPZ


De Nederlandse Stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg is op 26 maart 2009 ontstaan door een fusie van de Nederlandse Stichting voor sociaal-pedagogische zorg en de Stichting ter bevordering van de sociale en pedagogische zorg op Protestants-christelijke grondslag. Beide stichtingen kwamen voort uit de, in 1932 opgerichte Nederlandsche Vereeniging Nazorg buitengewoon Onderwijs. In 1951 gingen beide stichtingen ieder hun eigen weg. Door het samengaan in de Nederlandse Stichting ter bevordering van de sociaal-pedagogische zorg hebben beide stichtingen elkaar weer gevonden in hun gemeenschappelijke doel: het steunen van mensen met een verstandelijke beperking.

SPZ verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. Zij wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn.

SPZ is geen kantoororganisatie. Aan management en overhead worden maar weinig middelen besteed. Dat vrijwaart de organisatie van bureaucratische processen. Voor indieners van projecten is dit wel zo makkelijk. Zij kunnen eenvoudig en snel een project indienen en weten ook snel of hun aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt. Het bestuur hanteert geen ingewikkelde richtlijnen. Dit geeft haar veel vrijheid in de keuze van te honoreren projecten. Zij financiert als het ware ‘op maat’.

Bestuur

Het bestuur van SPZ bestaat uit zeven leden. Zij worden afgevaardigd door organisaties die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking of uit een omgeving die de Protestant-Christelijke of humanitaire waarden weerspiegelt. Het bestuur heeft per traditie een hechte band met MEE (Nederland) en de daarmee samenwerkende organisaties.
Individuele bestuursleden van SPZ hebben regelmatige contacten met organisaties, instellingen en personen (bijvoorbeeld directeuren van zorginstellingen) in het werkveld.

De bestuursleden zijn:
Joost Hoffscholte (voorzitter)
Peter Menkveld (secretaris)
Kees van Beveren (penningmeester)
Hans Scholten
Ben Hammer
Ellis Jongerius
Lucas Middelhoff
Jenneke van Veen

Vergaderdata 2018

Het bestuur van SPZ komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. Zij beoordeelt dan ondermeer de ingediende aanvragen. In 2018 vergadert SPZ op:

• 18 januari
• 12 april
• 14 juni
• 13 september
• 15 november

Een subsidieaanvraag kan alleen in de bestuursvergadering aan de orde komen wanneer SPZ het volledig ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen uiterlijk twee weken voor aanvang van haar bestuursvergadering heeft ontvangen.

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap van SPZ is onbezoldigd, er is een vergoedingsregeling voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. SPZ heeft geen werknemers in dienst.

Bestuursreglement

In het kader van ‘good governance’ heeft het bestuur een Bestuursreglement opgesteld.

Contact

SPZ
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
T: 06 26294372
E: info@stichtingspz.nl
info@stichtingspz.nl

Stichting SPZ heeft een ANBI verklaring.
Fiscaal number ANBI: 822256435.