A- A+
Wat ze nodig hebben is ruimte voor ontwikkeling

WAT DOEN WE


SPZ steunt mensen met een verstandelijke handicap. SPZ doet dat door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten. Daarnaast bevordert zij samenwerking tussen deze, met eerbiediging van ieders levens- of wereldbeschouwing. Tevens stimuleert SPZ zelfonderzoek en bezinning op hulp aan mensen met een verstandelijke handicap.

Financieren van projecten

SPZ wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke handicap.
Voorbeelden: Een cursus ouderdomsplanning. Een project naschoolse opvang voor kinderen met een beperking met als resultaat een boekje en symposium. De activiteitendag van stichting AGO - die dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke handicapin regio Amsterdam. Drie voorbeelden uit vele. En aan te vullen met nieuwe initiatieven. Alle gericht op mensen met een verstandelijke handicap. Voor hun welbevinden. Een overzicht van de aanvragen die SPZ de afgelopen jaren heeft gehonoreerd vindt u op de pagina Gehonoreerde projectaanvragen.

Beleid

SPZ richt zich de komende jaren op de volgende gebieden:
• Actieve innovatie en proactief handelen. Deze taak van het fonds wordt verder opgezet en ontwikkeld.
• Particulier initiatief. Oog hebben voor vernieuwende particuliere initiatieven.
• Samenwerking. Vanuit de eigen identiteit van stichting SPZ, zoekt zij samenwerking met andere fondsen en stichtingen.

Dit beleid wordt vertaald in:
• De hoofdtaak van de stichting: het subsidiëren van projectaanvragen voor mensen met een verstandelijke beperking.
• Het vragen van aandacht voor en het stimuleren van aanvragen op een actueel onderwerp door middel van de keuze van het thema voor de Pier de Boer-prijs.
• Op inhoud de samenwerking zoeken met andere stichtingen en organisaties.
• Initiëren van projecten op actuele thema’ via bijvoorbeeld Kenniswerkplaatsen.

Lees meer in het Beleidsplan 2018-2019 van Stichting SPZ

Pier de Boer-prijs

SPZ heeft ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan een prijs ingesteld voor het beste project. Deze Pier de Boer-prijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt. De Pier de Boer-prijs is een stimulans voor allen die kiezen voor het thema waaronder de SPZ mensen met een verstandelijke handicap wil steunen: in de ontmoeting, daar waar mensen elkaar raken. Een stimulans voor allen die zich inzetten voor deze mensen. En vanuit hun ervaring, hun kennis en hun kunde werken aan vernieuwing en innovatie van de zorg. Voor meer informatie over de prijs zie Pier de Boer-prijs.

PROKKEL

SPZ is een van de acht Founding Fathers van Prokkel, de prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Meer informatie over prokkelen, zie PROKKEL.

Leerstoel Disability Studies

Samen met MEE Nederland ondersteunt SPZ een Leerstoel Disability Studies aan de VU. Lees meer op pagina Samenwerking DSiN en MEE Nederland